Darmowa dostawa od 100,00 zł

Regulamin

Regulamin konkursu #kobiecepodróżemohani

 

UPROSZCZONE ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs rozpocznie się 30.09 o godzinie 16:00 i zakończy się 7.10 o godzinie 16:00.  

2. Aby wygrać, należy podzielić się z nami, w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym profilu marki Instagram @mohani.pl, swoimi doświadczeniami dotyczącymi odkrywania własnych rytuałów pielęgnacyjnych - jakie błędy popełniałyście, ile czasu zajęło Wam odkrywanie własnych potrzeb i kto Was do tego zainspirował.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 9.10 włącznie do godziny 16:00 poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym.  

4. Autorz najciekawszej odpowiedzi otrzymaja od nas zestaw z nową kolekcją kosmetyków Mohani. 

5. Powodzenia!  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu jest Nitai Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-658), ul. Długa 16b/33, NIP: 8971816688, REGON: 363105551.  

2. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu Instagram.com w poście konkursowym na stronie Mohani dostępnej pod adresem: https://www.instagram.com/mohani.pl/?hl=pl , zwanej dalej Profilem.  

3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.  

4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.  

5. Konkurs rozpocznie się 30.09 o godzinie 16:00 poprzez publikację na profilu Mohani posta konkursowego. Konkurs zakończy się 7.10 o godzinie 16:00.  

6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 9.10 włącznie do godziny 16:00 poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Instagram marki Mohani @mohani.pl  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.  

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

II.  ZASADY PROWADZENIA KONKURSU      

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem.  

b. Wyrazić zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie Instagram.com następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail - do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu i wydaniem nagród.  

2. Przebieg konkursu:  

a.   Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym, w którym uczestnik podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi odkrywania własnych rytuałów pielęgnacyjnych - jakie błędy popełniały, ile czasu zajęło mu odkrywanie własnych potrzeb i kto ich do tego zainspirował.

b.  1 (słownie: jeden)  zwycięzca zostanie wyłonionych przez jury w składzie: przedstawicieli firmy   Sylwia Urlik – na podstawie kreatywności zgłoszenia i jego zgodności z treścią zadania konkursowego.  

c. Autorzy 1 najwyżej ocenionego zgłoszenia otrzyma nagrodę, którą jest: zestaw nowej kolekcji kosmetyków marki Mohani. W skład zestawu wchodzą 3 kremy.  

d. Uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie, w przypadku wysłania więckszej liczby zgłoszeń wówczas rozpatrywane będzie przez jury odpowiedź udzielona jako pierwsza.   

3.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:  

a. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego zgłoszenia w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród.  

b. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883);  

c. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie - przez Organizatora i Fundatora Nagród nadesłanych zgłoszeń w dowolnym czasie, formie i mediach.  

4. Wymagania dotyczące uczestnictwa: Zgłaszane komentarze nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki i/lub pornografii, materiałów rasistowskich promujących przemoc i/lub naruszających prawo do prywatności, materiałów   chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody ich właścicieli prawnych.  

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.  

6.  Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.      

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA      

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.  

b. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie.  

c. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia.  

d. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną.  

e. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z interakcjami z Serwisem.  

f. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu instagram.com.  

2.   Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z   Serwisu.      

IV. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD      

1. Nagrodą w Konkursie jest 1 zestaw kosmetyków z nowej kolekcji Mohani. W skład zestawu wchodzą 3 kremy.  

2. W kwestii ustalenia szczegółów przekazania nagród oraz poinformowaniu o wygranej, organizator umieści komentarz pod postem konkursowym z informacją o nagrodzonej osobie i prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej. Brak odpowiedzi w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją zwycięzcy z nagrody.  

3. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania danych teleadresowych, jednak nie później niż w dniu premiery nowej kolekcji kosmetyków.  

4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.  

5. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez jury.      

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE      

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w konkursie lub w przypadku nieodebraniem przez Zwycięzcę nagrody przez kuriera. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.      

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI      

Firma Nitai Sp. z o.o. będąca Organizatorem Konkursu nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony https://www.instagram.com/mohani.pl, gdzie odbywa się Konkurs. Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie Konkursu. Strona https://www.instagram.com/mohani.pl podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Instagram. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Instagram.com znajduje się na: https://www.instagram.com/mohani.pl Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie https://www.instagram.com/mohani.pl jest regulowana osobnymi postanowieniami. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail: markting@mohani.pl

pixel